REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
DIN DATA DE 11.12.2023

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

Borderou de notare a rezultatului obținut de către candidat în urma susținerii interviului organizat în data de 14.12.2023
Având în vedere prevederile art. 47 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviului:

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la concursul de recrutare organizat de HUB CULTURAL mARTA, în data de 12.10.2023 (proba scrisă),
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiilor de execuție vacante în regim contractual
din cadrul HUB CULTURAL mARTA.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la concursul de recrutare organizat de HUB CULTURAL mARTA, în data de 11.12.2023 (proba scrisă),
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiilor de execuție vacante
în regim contractual din cadrul
HUB CULTURAL mARTA.

CONCURSURI / RECRUTARE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HUB Cultural mArta ARAD
Nr. 182 din 16.11.2023

HUB Cultural mArta Arad organizează în data de 11.12.2023, ora 12:00, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii vacante în regim contractual din cadrul HUB Cultural mArta Arad.

 

Condițiile de participare la concurs, bibliografiile, tematicile și atribuțiile prevăzute în fișele de post se afișează și la avizierul instituției.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0731518783; – persoană de contact  – secretar comisie de concurs.

Condiţii generale:

Candidatul:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b ) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii și condițiile de vechime în specialitate necesare ocupării postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
i) prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 • data limită de depunere a dosarelor de concurs este 29.11.2023, ora 16:00;
 • selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor: 04.12.2023-05.12.2023;
 • rezultate selecție dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor de concurs: 06.12.2023;
 • proba scrisă – programată în data de 11.12.2023, ora 12:00 la sediul instituției situat în mun. Arad, Bd. Revoluției nr.75, camera nr.70;
 • interviu – programat în data de 14.12.2023 la ora 13:00 la sediul instituției situat în mun. Arad, Bd. Revoluției nr.75, camera nr.70;

            Interviul va fi susţinut numai de candidaţii care au obţinut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

            Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;

            Rezultatele probei scrise și a interviului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe;

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

            Rezultatele contestațiilor se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

            Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă din bibliografia și tematica anunţată în prezenţa comisiei de concurs, conform Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

(1)        Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către Compartimentul Resurse Umane, Salarizare sau se poate descărca de pe site-ul instituției: www.hubmarta.ro;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 1. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă solicitate pentru ocuparea postului;
 2. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 3. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 4. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 5. i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sau se poate descărca de pe site-ul instituției: www.primariaarad.ro;

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de angajare pentru ocuparea funcțiilor contractuale pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare stabilite în anunț;

(5) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe durata probelor de concurs de către un însoțitor sau de către asistentul personal.

(6) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(7) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(8) Dosarele se vor depune la sediul instituției situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu nr.1, ap.3 – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare din cadrul HUB Cultural mArta ARAD sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiei publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului de concurs.

(9) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiei publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs desemnat din cadrul Compartimentul Resurse Umane, Salarizare cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(10) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(11) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(12) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului de concurs propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.