ACORD GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Asociația Hub Cultural mARTA cu sediul în Arad, Piața George Enescu nr.1, ap 3,, având cod unic de înregistrare 46259578, reprezentată prin Ovidiu Balint, în calitate de preşedinte, se aliniază prevederilor Regulamentului și vă informează cu privire la următoarele aspecte:

În calitatea sa de operator, Asociația prelucrează, în ceea ce va privește, următoarele categorii de date cu caracter personal:

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale existente în baza noastră de date, referitoare la nume și adresă de mail sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine (înscriere online, adresă mail, număr de telefon, studii, statut) când devii un potențial voluntar sau participant la activitățile noastre.

  1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ți furniza informații cu privire la prezentarea proiectelor sociale, educaționale și culturale pe care le desfășurăm (informare privind misiunea proiectului, logistică, organizare etc.), pentru îmbunătățirea și dezvoltarea comunicării și organizării acestora. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie prin intermediul altor terți (Facebook, Instagram), prin aplicare directă pe site-ul nostru www.hubmarta.ro sau email pe adresa hubmartaarad@gmail.com, pe consimțământul tău dacă ți-ai manifestat opțiunea în acest sens.

* în situația în care va fi necesar ca, ulterior, datele să vă fie prelucrate și în alt scop decât cele pentru care au fost colectate, mai sus menționate, înainte de orice prelucrare, vă vom furniza informații cu privire la noile scopuri și orice alte informații suplimentare relevante.

  1. Temeiul prelucrării:

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele tale personale este în primul rând consimțământul tău, acordat cu prilejul prezentării oportunităților de proiecte de voluntariat , implicarea în desfășurarea acestor proiecte și prezentarea oportunităților de participare la evenimente culturale, strângeri de fonduri, promovare a campaniilor noastre desfășurate în folosul comunității. Totodată, temeiul este și unul legal și are la bază raportul cultural al activității ce a luat naștere între noi,
Hub Cultural mARTA,  și participant, beneficiar sau colaborator, prin prezentarea oportunităților de proiecte culturale, sociale și educaționale și posibila implicare a dumneavoastră, dar și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților culturale, sociale și educaționale ale Asociației Hub Cultural mARTA, prevăzut de Regulament.

  1. Durata stocării:

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și maxim 5 ani după finalizarea acesteia.

            Datele dvs nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

            Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:

– dreptul de a avea acces la datele dvs:puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

– dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

– dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;

– dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

– dreptul de a vă opune prelucrării:aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. dacă ele privesc marketing-ul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.  Dvs. nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere adresată subscrisei, în calitate de operator. Am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact: Ovidiu Balint, email hubmartaarad@gmail.com, tel. 0731 518 783

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.